Najczęściej zadawane pytania:

Jaki jest minimalny próg wejścia?

Minimalny próg wejścia to 1 akcja, jej cena wynosi 9970 zł 

Czy jest możliwość kupienia na przykład 1,5 akcji?

Kupujemy wyłącznie pełną liczbę akcji. Nie ma możliwości nabywania ułamkowych wartości akcji. 

Jaka jest możliwość zbycia akcji, możliwość wyjścia z inwestycji? Jak długo może trwać takie wyjście z inwestycji?

Akcja jako papier wartościowy może być sprzedana innemu inwestorowi na zasadach opisanych w dokumencie ofertowym. Nasz spółka może pomóc w sprzedaży tej akcji innemu inwestorowi, ale nie gwarantuje rezultatu oraz nie gwarantuje odkupu akcji. W związku z powyższym nie można określić maksymalnego czasu wyjścia z inwestycji. 

Jaka jest stopa zwrotu?

Inwestycja w akcje serii C nie gwarantuje określonej stopy zwrotu. Stopa zwrotu uzależniona będzie głównie od czynszu uzyskanego od najemców po zakończeniu budowy mieszkań. Doświadczenie rynkowe podpowiada, że powinno to być około 5% w skali roku od zainwestowanego kapitału, a dodatkowo cena akcji powinna w długim terminie rosnąć o wskaźnik inflacji tak jak rośnie cena mieszkań. Należy pamiętać o tym, że prognoza ta nie jest gwarancją zysku. 

W materiałach promocyjnych mowa o oprocentowaniu 5% powyżej inflacji. O jaki wskaźnik inflacyjny będzie oparte oprocentowanie?

Inwestycja nie posiada gwarantowanego poziomu oprocentowania. Zysk inwestora w postaci dywidendy oparty będzie o zysk spółki wypracowany z najmu zakupionych mieszkań. Szacunkowy zysk zajmu prognozujemy na poziomie 5% zainwestowanego kapitału. Dodatkowym zyskiem może być wzrost wartości akcji w czasie, wynikający ze wzrostu wartości zakupionych mieszkań oraz wzrostu wartości czynszu w czasie. Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem i nie gwarantujemy wysokości tego oprocentowania. 

W jaki sposób będzie wypłacana dywidenda, jak często?

Planujemy zakupić mieszkania, które już są w trakcie budowy, której zaawansowanie wynosi ponad 70%. Mieszkania będą, jak Bóg da, oddane do użytkowania w 1 kwartale 2024, więc realnie pierwsze czynsze powinniśmy uzyskać w połowie 2024. Spółka pierwszy zysk i stabilny czynsz z wszystkich zakupionych mieszkań powinna uzyskać w 2025 roku i po tym roku planujemy wypłatę dywidendy, którą planujemy przekazywać inwestorom raz w roku. Czynniki ryzyka związana z dywidendą określone są w dokumencie informacyjnym, który znajduje się tu https://fibrametrum.pl/wp-content/uploads/2023/04/podpisany-Dokument-ofertowy_Grupa-Fibra-Metrum-SA-11.04.2023.docx-27.04.2023.docx-Dokumenty-Google-1.pdf

Po jakim czasie od zakupu będzie wypłacona dywidenda?

Spółka pierwszy zysk i stabilny czynsz z wszystkich zakupionych mieszkań powinna uzyskać w 2025 roku i po tym roku planujemy wypłatę dywidendy, którą planujemy przekazywać inwestorom raz w roku. 

W jaki sposób i kiedy mogę nabyć akcję?

Proces nabycia akcji jest bardzo prosty, w całości realizowany online. Aby nabyć akcje wystarczy napisać e-mail na adres emisja@fibrametrum.pl

Wystarczy przesłać:

 • imię i nazwisko/firma;

 • adres zamieszkania/siedziba;

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

 • numer PESEL (jeżeli Inwestor jest osobą fizyczną);

 • NIP (jeżeli Inwestor go posiada);

 • rodzaj, seria i numer oraz data ważności dowodu tożsamości;

 • dane kontaktowe (nr tel., adres @);

 • numer rachunku;  

 • liczbę Akcji, które chciałby objąć Inwestor;

 • dane osobowe współmałżonka (jeśli inwestor pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej).

Jaka jest cena akcji?

Cena jednej wynosi 9970 zł.

Do kiedy można zapisywać się na akcje?

Zapisy na akcje możliwe są do 28 czerwca 2023 lub do wyczerpania oferowanej puli 150 akcji. 

Czy wartość akcji będzie większa przy odsprzedaży?

O wycenie akcji  decydują prawa rynku i to ile inwestor jest skłonny za nią zapłacić. Akcja powinna mieć większą wartość w przyszłości jeśli przyjmiemy założenie, że wartość mieszkań na wynajem w długim terminie będzie rosła. Należy pamiętać jednak, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem, a w przypadku tej inwestycji nie ma gwarancji zysku.

Jakie są ryzyka inwestycji, czy mogę na tym stracić?

Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Czynniki ryzyka określone są w dokumencie ofertowym w rozdziale “Czynniki ryzyka” https://fibrametrum.pl/wp-content/uploads/2023/04/podpisany-Dokument-ofertowy_Grupa-Fibra-Metrum-SA-11.04.2023.docx-27.04.2023.docx-Dokumenty-Google-1.pdf

Czy zapłacę jakieś podatki od kupna, bądź sprzedaży akcji?

Kupno akcji nie jest obciążone podatkiem, w przypadku sprzedaży konieczny będzie do zapłacenia podatek od zysku ze sprzedaży papierów wartościowych jeśli taki zysk wystąpi, a dywidenda podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Dlaczego mam wybrać wasz produkt skoro obligacje i lokaty obecnie dają większą stopę zwrotu?

Inwestycja w nieruchomości daje pewną unikalną przewagę, która polega na tym, że oprócz otrzymywanego czynszu, wartość nieruchomości w długim terminie rośnie w czasie. Lokata oprocentowana nawet na 7% w przypadku inflacji na poziomie 16% powoduje, że realnie tracimy około 10,33% rocznie na sile nabywczej naszego kapitału. Historycznie nieruchomości pozwalały na wzrost wartości zainwestowanego kapitału poprzez wzrost wartości nieruchomości oraz dodatkowy zysk w postaci czynszu. Wielką przewagą takiej inwestycji jest również to, że jest ona potrzebna (dach nad głową), służy i pomaga ludziom. Nie jest to wyłącznie inwestycja finansowa, która ma robić “odsetki z odsetek”, a jest to inwestycja zasadzona na realnej gospodarce. Należy pamiętać o tym, że inwestorzy w projekcie Fibra Metrum nie nabywają bezpośrednio nieruchomości, a akcje spółki, która nabywa nieruchomości, natomiast spółka ta działa zgodnie z powyżej przedstawionym modelem i on ma być źródłem zysku dla inwestora. Nasza propozycja nie daje gwarancji zysku i należy pamiętać, że jest związana z ryzykami, które opisane są tu https://fibrametrum.pl/wp-content/uploads/2023/04/podpisany-Dokument-ofertowy_Grupa-Fibra-Metrum-SA-11.04.2023.docx-27.04.2023.docx-Dokumenty-Google-1.pdf

Jakie są kroki formalności w przypadku kupna akcji?

 • przesłanie swoich danych na e-mail emisja@fibrametrum.pl

 • podpisanie online otrzymanego formularza zapisu na akcje

 • wpłacenie środków na rachunek spółki 

 • po zakończeniu emisji podpisanie online dokumentów wymaganych przez biuro maklerskie Navigator, które prowadzi dla naszej spółki rejestr akcjonariuszy

Czy są jakieś opłaty dodatkowe przy zakupie/sprzedaży akcji?

Nie stosujemy żadnych opłat dodatkowych w związku z zakupem akcji.

Czy zakup małej ilości akcji ma sens?

Projekt Fibra Metrum daje małym inwestorom możliwość korzystania z mechanizmów, z których korzystają milionerzy nabywający całe pakiety mieszkań na wynajem. Cierpliwi i skłonni do oszczędzania inwestorzy powinni docenić te zalety nawet przy małej inwestycji. 

Czy po zdecydowaniu się należy od razu wpłacić całość ceny akcji?

Tak, po podpisaniu formularzu zapisu na akcję,  cena akcji płatna jest w całości na rachunek bankowy spółki. 

Czy akcje Metrum mogą być sprzedawane na giełdzie?

Akcje Metrum nie znajdują się w obrocie publicznym na GPW. Ich sprzedaż możliwa jest bezpośrednio pomiędzy inwestorami, ale spółka Grupa Fibra Metrum SA ma prawo pierwokupu tych akcji. 


GRUPA FIBRA METRUM SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Rymera 177, 44-310 Radlin
NIP 647-260-06-50, REGON 523753230
ING Bank 56 1050 1344 1000 0090 3287 6741
e-mail: 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0001004527 Wysokość kapitału zakładowego: 600.000 zł wpłacony w całości
www.fibrametrum.pl

Close